Sepetiniz
Sepetiniz boş görünüyor
Kişisel Verilerin Korunması Kanunu

Aydınlatma Metni

Değerli müşterilerimiz, sizlerin TIRTIL KİTAP YAYIN VE MAĞAZACILIK TİC. A.Ş.'nin ("Şirket") dijital platformları (mobil, web), satış mağazaları şeklindeki satış kanallarından gerçekleştireceğiniz her türlü ürün satın alımı ve sair alışverişleriniz sırasında bizlerle otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle sözlü, yazılı ya da elektronik olarak paylaştığınız adınız, soyadınız, TC kimlik numaranız, doğum tarihiniz, adresiniz, e-posta adresiniz ve cep telefonu numaranız şeklindeki kişisel verileriniz Şirket tarafından 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili mevzuata ("Kanun") uygun olarak toplanmakta, kullanılmakta, işlenmekte, saklanmakta ve bu verilerinizin güvenliği sağlanmaktadır. Şüpheye mahal vermemek adına Kanun'un gerektirdiği veya izin verdiği haller dışında kişisel verileriniz yalnızca sizin bilginiz ve onayınız ile toplanacak, kullanılacak veya aktarılacaktır. İşbu aydınlatma metninde bu süreçlere dair siz değerli müşterimizin bilgilendirilmesi amaçlanmaktadır.

Şirket'imiz, kişisel verilerinizi; iştiraklerimiz, grup şirketlerimiz, şubelerimiz ile talep etmiş olduğunuz hizmete dair faaliyetler, satışlar, özel teklifler, indirimler ve kampanyalar hakkında bilgilendirme gibi pazarlama amaçlarıyla toplamakta, kullanmakta, işlemekte, saklamakta ve bu verilerinizin güvenliğini sağlamaktadır.

Şirket, kişisel verilerinizin yetkisiz veya yasadışı işlenmesine veya erişimine, sehven kaybına, imhasına veya zarar verilmesine karşı korunmasını sağlayacak ve kişisel verilerinizin saklanması için uygun güvenlik seviyesini oluşturmak amacıyla, tüm gerekli teknik ve idari tedbirleri almaktadır. Kişisel verilerinize erişim sadece yukarıda belirtildiği üzere bu verilere kati şekilde erişime ihtiyacı olan ve kati gizlilik yükümlülüğüne sahip çalışanlar, yetkililer ve diğer ilgili taraflar ile kısıtlı tutulmaktadır.

Toplanan kişisel verileriniz, Şirket ve ilintili şirketlerimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden sizleri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması; Şirket tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin sizlerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek sizlere önerilmesi; Şirket'le iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini; Şirket tarafından yürütülen iletişime yönelik idari operasyonlar; iş ortağı, müşteri, tedarikçi ve/veya bunların yetkili veya çalışanlarına ilişkin değerlendirme, itibar araştırma ve hukuki uyum süreçleri ve mali işler; Şirket'in ticari iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması ve Şirket'in insan kaynakları politikalarının yürütülmesinin temini amaçlarıyla Şirket'le iş ilişkisi içerisinde olan gerçek ve tüzel kişilere, Kanun'un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen koşullara uygun olarak aktarılabilecektir.

Veri sahipleri, veri sorumlusu olarak hareket eden Şirketimiz'e başvurarak kendisiyle ilgili; kişisel verisinin işlenip işlenmediğini öğrenme, kişisel verisinin işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme; kişisel verilerinin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme; yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinin aktarıldığı üçüncü kişiler hakkında bilgilendirilme; kişisel verilerinin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini talep etme; 6698 sayılı Kanun'un 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinin silinmesini veya yok edilmesini talep etme; Kanun'un 11. maddesinin (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerinin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme; işlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme; kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

Saygılarımızla,

TIRTIL KİTAP YAYIN VE MAĞAZACILIK TİC. A.Ş.